સ્માર્ટ શિક્ષણ / Smart Education

Dear Students / વિદ્યાર્થી મિત્રો,

The Smart Educational video and pdf files are placed here on media as follows ( સ્માર્ટ શિક્ષણ નો વિડિઓ અને pdf file નીચે મુજબ વર્ડપ્રેસ ના મીડિયા પર મૂકેલ છે ) :

1.  Table up to and beyond 99

2.  Up to S.S.C.

3.  S.S.C.

4.  H.S.C.

 

 

Author: amulyasevak

Videos of four files uploaded here under title Education will be placed here that will computerise mind of everyone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s